در قرآن کریم، برنامه ی شیطان برای آینده ی انسان، خطوات شیطان نام میگیرد