فضیلت سوره حمد

قبل ازخوردن ونوشیدن سوره حمد را می خوانیم

بعدازنماز ها آیة الکرسی می خوانینم

تهیه کننده: اعظم فلاح