مردم ناس نیستند!

ناس مردمی هستند که کارما دارند...

پس ناس کارماست !

کارما کفری است که به صورت یک کالبد عملی دور ما را احاطه کرده ...

برای دانستن بیشتر، به این ویدیو توجه فرمایید .

 

تهیه کننده: ربابه مردانی