تقوا یعنی شما به طور مرتب فرمان از خدا ببرید.
از شیطان نبرید ...
بدون انقطاع !
و بدانید که هم شیطان شمایید و هم خدا شمایید !!!اما خلوص این است که هرگز به <بفرمای> شیطان پاسخ ندهیم ...

برای درک بهتر، گوش جان به ویدیو میسپاریم

 

تهیه کننده: ربابه مردانی