خاقانی میفرماید :
بس که زدم در سحرگاه، آخر در آسمان شکستم
بر مردلان به صور آهی، این دخمه باستان شکستم

انسان نباید کاری بکند که وقتی صور دمیده شد، آه بکشد ...
آن آه چیست ؟

در این ویدیو میبینیم ...

 

تهیه کننده: مهری کیانپور