خداوند وکیل یکتا

 
مریم هدایتیکی از نامهای خداوند وکیل است در زندگی امروزی وقتی از عهده کاری برنمی آییم برای حل آن وکیل می گیریم و همه ی کارها را به او می سپاریم چه شده که خدای وکیلی داریم ولی به او توکل نمی کنیم. انسان وقتی به خدا توکل کند و او را وکیل و کارگزار خود در انجام امور زندگی قرار دهد دیگر دلواپسی ندارد و آرام می گیرد و این همان توکلی است که باید به خدا داشت و در زندگی خود پیاده کرد.
صفت وکیل موقعی که خدا را وکیل می گیریم یعنی پیاده کردن اسم خداونددر ما که ما واقف باشیم که درعالم یک وکیل وکارگزار است وآن وکیل خداوند است وغیر از او امیدی نداریم پس یک آرامش خاطری برایمان پیش می آید وحلیمی راپیاده کردیم واطمینان قلبی داریم که خدا کار انجام میدهدودلواپسی ندارد چون خدا را وکیل گرفته وخدا را در خودش پیاده کرده وآیه اعملوا علی مکانتکم انی عامل در ما جاری میکند وتمام اعمال را اوتوسط ملائک انجام می دهد لم ترونها دیده نمیشوداگر خدا را وکیل بگیریم خدا وارد عمل میشود بعد چشم ما چشم خدا دست ما دست خدا کارهایی که ما میکنیم خدا انجام میدهد واین صفت موقعی در انسان پیاده میشود که قلبا بدانیم که او وکیل ماست