صفات خداوند

صفات و اسما الهي كليدهايي هستند كه درهاي رحمت زمين و اسمان بوده

ما هم روزي زميني داريم و هم روزي اسماني

انسان زماني كه اسما و صفات الهي رو در خود پياده سازي كند درها و روزي زمين و اسمان را به سمت خود باز كرده

راز به دست اوردن و جاري كردن اسما و صفات الهي راهي دارد ، اول بايد خلق خدايي و رنگ و بوي الهي را در وجودمان پيدا كنيم

و بعد اشنايي با يكا يك اسما و صفات و پياده سازي ان در وجودمان باشد

و به دست اوردن اين صفات در وجود انسان بوده كه سبب برتري او بر ملايك شده