ختم قران

تهیه کننده: بیتا سمیعی
به نام خدا

کسانی که تا به حال ختم قرآن نکردند ونمی دانند ختم قرآن چیست

یا فکر میکنند سخته

اگر این کار را بکنند باور کنید همه چی میگیرند هر چی که بخو اند بدست میآورند یوسف را میفروختن پیر زنی خریدار یوسف شد با یک ریال همه او را ملامت کردند که با پول نا چیزی خریدار یوسفی

گفت فقط میخواهم جز خریداران یوسف

باشم بیاید شما هم جز .خریداران قرآن باشید حتی اگر شده یک جز نیم جز یک حزب وحتی یک خط در روز قرآن بخوانید

و ببینید قرآن با شما چه میکند