خانه هائی که در آنهاقران خوانده می شود

تهیه کننده: بیتا سمیعی
روشن کننده ی همه ی هستی به ویژه روشنی بخش جان هاو نور واقعی خداونداست.نور به خودی خود ظاهراست وپیدایی وظهور همه چیز بااوست.حال چگونه می توانیم این نور رابه خانه ببریم؟ خانه های خودراباتلاوت قران نورانی کنید.خانه یی که درآن قران زیادتلاوت شود خیرو برکتش زیاد می شود وآن خانه برای اهل آسمان می درخشدهمانگونه که ستارگان برای اهل زمین می درخشند.