آثارذکر

به نام خدا

ذکر دوبار در روز

تمام گرفتار ها را رفع میکند امکان نداره کسی که ذکر بگوید درد داشته باشد غم داشته باشد وغصه بخورد