وهاب 

تهیه کننده: دل آرام سروری
وهاب یکی از صفات پروردگار به معنی خیلی بخشنده ای که انتظاری ندارد ما میخواهیم جانشین پروردگار بشیم و تقرب پیدا کنیم پس باید بتونیم بخشنده باشیم ما که عاشق خداوند هستیم باید ببینیم چه کارهایی برای ما کرده بدون هیچ چشم داشتی خداوند بی دریغ میبخشد پس ماهم باید بخشنده باشیم نگاه کنیم ببینیم سلامتی داده الحمدالله چشم سالم گوش وزبان سالم خونه زندگی فرزند سالم دنیا انشالله آخرت رو هم بهمون میبخشد بنابراین ماهم باید اسم وهاب بودن رو در خودمون پیاده کنیم وهیچ چشم داشتی نداشته باشیم و ببینیم وقتی خدااین همه بخشندگی رو به ما بخشیده بدون چشم داشتی رزق داده عقل آگاهی شعور باران هوا ماه باد خورشید ابر وزمین را برای آرامش ما قرار داده بدون هیچ چشم داشتی پس ما هم باید از جیبمون بی منت بهترین چیزی که داریم رو ببخشیم وبخشنده باشیم

رَبَّنا لاتُزغ قُلُوبَنا بَعدَ اِذهَدیتَنا وَهَب لَنا مِن لَّدُنَک رَحمَهً اِنَّک اَنتَ الوَهَّابُ

به برکت این دعا وآیه 7 سوره آلعمران وهابیت خدا در ماجاری بشه پروردگارا وهابیت خودت رو به ما عطا کن انشالله خداوندا ماروازصفت وهابیت خودت نوری عطاکن که به واسطه اون نور بخشنده بشویم محبت کنیم به دیگران وبا اون نوری که به ما میدهی از تمام گناهان دور باشیم خدایا قلب های مارو به معرفت خودت شادکن شعور وشهود به خانوادهمان عطا کن خدایا آرامشی از وهابیت خودت درما جاری کن خدایا مارو ببخش وبیامرز که همه چیز به سوی تو باز خواهد گشت خداوندا تو کریمی تورحیمی تو وهابی
وهاب یکی از صفات پروردگار به معنی خیلی بخشنده ای که انتظاری ندارد ما میخواهیم جانشین پروردگار بشیم و تقرب پیدا کنیم پس باید بتونیم بخشنده باشیم ما که عاشق خداوند هستیم باید ببینیم چه کارهایی برای ما کرده بدون هیچ چشم داشتی خداوند بی دریغ میبخشد پس ماهم باید بخشنده باشیم نگاه کنیم ببینیم سلامتی داده الحمدالله چشم سالم گوش وزبان سالم خونه زندگی فرزند سالم دنیا انشالله آخرت رو هم بهمون میبخشد بنابراین ماهم باید اسم وهاب بودن رو در خودمون پیاده کنیم وهیچ چشم داشتی نداشته باشیم و ببینیم وقتی خدااین همه بخشندگی رو به ما بخشیده بدون چشم داشتی رزق داده عقل آگاهی شعور باران هوا ماه باد خورشید ابر وزمین را برای آرامش ما قرار داده بدون هیچ چشم داشتی پس ما هم باید از جیبمون بی منت بهترین چیزی که داریم رو ببخشیم وبخشنده باشیم

رَبَّنا لاتُزغ قُلُوبَنا بَعدَ اِذهَدیتَنا وَهَب لَنا مِن لَّدُنَک رَحمَهً اِنَّک اَنتَ الوَهَّابُ

به برکت این دعا وآیه 7 سوره آلعمران وهابیت خدا در ماجاری بشه پروردگارا وهابیت خودت رو به ما عطا کن انشالله خداوندا ماروازصفت وهابیت خودت نوری عطاکن که به واسطه اون نور بخشنده بشویم محبت کنیم به دیگران وبا اون نوری که به ما میدهی از تمام گناهان دور باشیم خدایا قلب های مارو به معرفت خودت شادکن شعور وشهود به خانوادهمان عطا کن خدایا آرامشی از وهابیت خودت درما جاری کن خدایا مارو ببخش وبیامرز که همه چیز به سوی تو باز خواهد گشت خداوندا تو کریمی تورحیمی تو وهابی