دلیل المتحیرین

 

به نام خدا

یا دلیل المتحیرین

متحیرین جمع متحیر یکی از صفات خداونده یعنی راهنمای کسانی که دچار سر در گمی سر گردانی وحیرانی هستند. حیرانند

هر کدام از اسما خداوند یک کاربردی دارد که باید در خود جاری کنیم

بگیم خدایا من گم شدم

خدایا من چیزی ندارم پیش تو

مولا علی میفرماید الفقر و فخری

چیزی بلد نیستم همین که بگوید خواهید دید که آن حیرانی بخاطر وابستگی و دلبستگی ما بدنیا بوده بخاطر میاوریم در دهن که فراموش کنیم آن اشک هاو بهانه های که بخاطر غیر خدا بود

آن موقع خدا میاید ودستمان را میگیرد

باید بگوییم خدایا ببخش اشکها ودلتنگیها که برای غیر توبوده

ببخش کارهای که بی نام تو غذاهای که بی نام تو خوردم خدایا فقط میخوام عاشق تو باشم دستم را بگیر یا دلیل المتحیرین