کلیپ شماره 486 :سوره مریم آیه 33 حضرت عیسی درگهواره سه سلام نمودن به دنیا وبرزخ وقیامت (سازنده کلیپ خانم شکوه جدیدی):

486- سوره مریم آیه 33

حضرت عیسی (ع) کلا در گهواره چند جمله فرمودند: آیات 30، 31، 32 و بعد این آیه را فرمودند و تا زمان یک یا دوسال که به تکلم افتادند .

ادامه سخنان حضرت عیسی (ع) اینطور بود که سلام بر من روزی که متولد شدم ؛ سلام بر من روزی که مُردم، سلام برمن روزی که دوباره زنده می شوم.

سلام یعنی سلامتی و در امان خدا بودن است و تمام مطالبی که بر ایشان گذشته بود و خواهد گذشت را ایشان بیان کردند.

چرا سه سلام می کند؟ سلام بر روزی که متولد شدم، سلام بر روزی که میمیرم و سلام بر روزی که دوباره زنده می شوم اینها هر کدام یک عالم جدید است. ما وقتی به مکان جدید وارد می شویم سلام می کنیم.

ایشان فرمودند من وصیّت شدم به صلات تا زمانی که زنده هستم .

این سلامتی و امنیت را به من دادند برای سه تولد گوناگون، سه عالم گوناگون .

پس مرگ یک عالمی را به وجود می آورد که عالم برزخ است و چون از دنیا به آن عالم می رود اسمش را مرگ گذاشتند.

سلام به عالم تولد . سلام به عالم برزخ که یک عالم دیگر است . سلام به عالم قیامت که دوباره حی و زنده می شود و برانگیخته می شود.

سه تا سلام برای سه عالم و سه تولد و سه مکان جدید