اسما الحسنی

سوره اعراف آیه 180

ولِلِه اَسماء الحسنی فادعوه بها

کسی که بترتیب حفظ کند وبترتیب خداوند را صبح وشام صدا کند راز مهم در آن است .انشا الله که بترتیب داریم

از 160 اسم خداوند 99 اسم بترتیب است

ودر ادامه میفرماید:

وذروالذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون

یکی جزا داریم یکی اجر

اجر انسان را بالا میبرد ودیگری جزا است که انسان را پایین میبرد

کسی که اسماء الحسنی را میگوید میبرند بالا آسمان هفتم

ما که آسمان چهارم بودیم به آسمان هفتم عروج میکنیم

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت

نا خلف باشم اگر به جویی نفروشم

اسماء الحسنی اِقرء وقرء است بخوان برو بالا

یُلحدون فی اسمائه :میل به باطل میکند به اوبها میدهدوسبک میشمارد ودر نهایت مرتب نمی گوید.

ذکر+ترتیب+اجر+جزا