مَلکُوتِ اشیاء در سوره مؤمنون آیه 88 

خداوند متعال در این آیه می فرماید: بگو بدست کیست ملکوت کل اشیاء ملکوت به معنی پادشاه نیست تمام اشیاء و موجودات عالم ملکوتی دارند، یعنی از عالم معنا کنترل و هدایت می شوند.مانند سلولهای خون که پانصد هزار سلول که کلسترول خون و سایر اجزا آنرا کنترل می کند هر یک سلول از عالم ملکوت کنترل می شود گیاهی که برگ خودش را به طرف خورشید قرار داده این ملکوتی دارد از عالم بالا و خداوند محیط بر ما هست و همه ما در کنترل پروردگار هستیم، بگو ملکوت همه اشیاء و موجودات بدست خداوند است و خداوند پناه می دهد به همه ولی در پناه قرار نمی گیرند.خداوند محیط بر همه است و محاط نمی شود.این وحدت وجود است و ما در سیطره پروردگار هستیم خداوند در سیطره هیچ کسی نیست.

ملکوت+عالم معنا+کنترل+محیط SJ