آیه19سوره انبیاء توضیح درجوارخدابودن رابیان می کند