آیه29سوره مؤمنون آشنائی با ملائک 

خداوند متعال در این آیه می فرماید: بگویید نازل کردیم، نازل کردنی مبارک و با برکت، ملائک را نازل کردیم وقتی می گوییم خدا برکت بدهد، یعنی ملائک نازل شوند ما نباید از این حرف خجالت بکشیم و ایمان داشته باشیم، که در هستی ملائک کارگزارند آن موقع است که پی به عظمت خداوند می بریم، و قدر خداوند را خواهیم دانست، آن موقع است که ملائک وارد زندگی ما خواهند شد، ولی الآن متأسفانه طوری شده بعضی با فال گیری و شیاطین در ارتباط هستند که این کار درستی نیست، ما باید حضور ملائک را در زندگی یادمان باشد پروردگارا نازل کن، برکت را که ملائک هستند تو بهترین نازل کننده هستی نکته کلیدی این آیه به یاد داشته باشیم حضورملائک را در هستی

نزول+مبارک+برکت+ملائک SJ