ارث بهشت در سوره مؤمنون

تهیه کننده: شکوه  جدیدی
خداوند متعال در این آیه می فرماید ؛ آنها چه چیزی رابه ارث می برند، فردوس را به ارث می برند فردوس چیست ؟بهشت صدها طبقه دارد که هر طبقه آن با طبقه دیگر فرق می کند. بالاترین طبقه بهشت را فردوس گویند کوچکترین ترین طبقه جهنم را درک می گویند . حال آنکه آن را چه کسی به ارث می برد، اصل ما، برای چه چیزی برای اعمالی که انجام داده است . حال سوال مهم، که برای انسان درک خیلی بالایی را ایجاد می کند این است که، انسان چگونه فردوس را به ارث برده، که اکنون به اصل وی به ارث می رسد انسان آمده در دنیا با عملش که اگر خوب باشد، عروج پیدا کند و با اعمال بد نیز، نزول پیدا کند اعمال خوب را ثَقُلَت مَوازِینَهُ، واعمال بد را خَفَت مَوازِینَهُ گویند . پس ما نسبت به هر عملی که انجام می دهیم، یا ثَقُلَت می شویم یا خَفَت، بنابراین اینجا وقتی که انسان این کارهای خوبی که در سوره مؤمنون و در 9 آیه اول، پروردگار فرموده را انجام دهیم، مسلماً عروج پیدا می کنیم . حال که عروج پیدا کردیم، جایگاه بهشت را در دنیا با عمل بدست می آوریم. پس وقتی که انسان می میرد، آن اعمالی که انجام داده را به ارث می برد وآن اعمال اگر ثَقُلَت بوده، به فردوس برین می رود . بنابراین ما بهشت خودمان را می سازیم اگر درکی از این آیه کرده باشیم، متوجه می شویم که بهشت و جهنم، ساخته اعمال ما هستند.

و این ساختن اعمال، را خودمان در دنیا بدست می آوریم، پس دنیا محل کاسبی بهشت شد، یاخدای ناکرده محل کسب جهنم می باشد .البته یک کاسب هیچ وقت دوست ندارد ضرر کند، ما آمده ایم در دنیا کاسبی کنیم، کسب و کار ما انسانها چیست، بدست آوردن بهشت، پس دنیا است که بهشت را می سازد و انسان با اعمالش به آن می رسد.

ارث+فردوس+بهشت+جهنم+دَرَک+عمل خوب+عروج+کاسبی SJ