تولددوباره با بیداری روح صورت می گیرد

تهیه کننده: زهرا پاکروان
بیداری روح

گفتیم برای عمل جراحی انسان، اورا بیهوش می کنندولی برای جراحی روح انسان اول باید اورا بیدار و هوشیار کرد. روح چگونه بیدار می شود؟ روح با نور بیدار می شود . حال چطور می شود این جراحی روح را انجام دهیم ؟این جراحی باعث می شود شما از عالم صغیر به عالم کبیر بروید . عالم صغیر این دنیا و عالم کبیر جهان آخرت است . ما از عالم صغیر به عالم کبیر منتقل می شویم و در آن عالم متولد می شویم و از مرز کارما عبور کرده و کارمارا پاره می کنیم . ولیکن با افکار منفی و باور های غلط و غم واندوه های نامناسب، برای خود کارما درست می کنیم. ما باید با خداوند اول عهدی ببندیم و شوق و ذوقی نشان دهیم تا خداوند ببیند ما طالب خوبی ها هستیم . اولین تصمیم ما متولد شدن در عالم کبیر است و این کار با آرامش صورت می گیرد و این جدا شدن از اتفاقات لحظه ایی زندگی است و به ندای درونمان گوش دهیم و الخیر و فی ما وقع شویم وتسلیم هر چه پیش آمد شویم و خدا را عامل دانسته و به آرامش می رسیم .