آیه40سوره نمل :کسی که شکرکند برای خودش بازتاب دارد 

تهیه کننده: نسرین طاهری
به نام خداوند بخشنده و مهربان

027040

کسی که شکر کند برای خودش شکر می‌کند شکر ایزد نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند کسی که کفر پیشه کند خداوند بی نیاز وکریم است ولی خداوند می‌خواهد ببیند ما دو کار را می‌کنیم یا نه یکی استغفار است که فقط از گناه نیست بلکه استغفار می کنیم که این همه مدت از او دور بودیم که او با ما بود وبر ما نگاه می کرد مارا مهمانی می کرد واین همه مدت از ما پذیرایی می کرد وما از او تشکر نکردیم وهمینطور شکر می کنیم که جبران گذشته کنیم هر اتفاقی که می افتد چه خوب چه بد می‌گوییم الحمدلله وهمین که می‌گوییم الحمدلله یعنی اتفاق لحظه را پذیرفتیم اما اگر بگوییم چرا چنین شد یا اگر چنان می شد کفر است معنی کفر فقط این نیست که بگوییم خدا نیست همین که شکر نکنیم کفر است شکر کنیم یعنی تسلیم اتفاق لحظه هستیم وهمه چیز را قبول کردیم

شکر +بازتاب+کفر
کسی که خدا را شکر کند شکر گزاری خود را بجا آورده است چرا که شکر ایزد نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند کسی که راه کفر را پیش بگیرد به خودش بد کرده است چون خداوند بی نیاز وکریم است ولی خداوند می‌خواهد ببیند ما این دو کار راانجام میدهیم یا نه یکی استغفار است که فقط استغفار از گناه نیست بلکه استغفار می کنیم که این همه مدت از خدا دور بودیم که او با ما بود وبه ما نگاه می کرد و ما مهمان اوبودیم واین همه مدت از ما پذیرایی می کرد وما از او تشکر نکردیم ودوم آیا شکر می کنیم که جبران گذشته کنیم ؟ هر اتفاقی که می افتد چه خوب چه بد بگوییم الحمدلله وهمین که بگوییم الحمدلله یعنی اتفاق لحظه را پذیرفتیم اما اگر بگوییم چرا چنین شد یا اگر چنان می شد کفر است معنی کفر فقط این نیست که بگوییم خدا نیست همین که شکر نکنیم کفر است شکر کنیم یعنی تسلیم به اتفاق لحظه هستیم وهمه چیز را قبول کردیم

شکر +بازتاب+کفر + استغفار