آیه63سوره نمل می فرماید بین یدی چیست : آینده ای که در انتظارماست درکتاب مبین موجوداست 

تهیه کننده: بیتا سمیعی
أَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

ایه 63 اشاره بر رحمت پروردگار و برنامه ریزی شیطان بر اینده ما دارد

آینده ایی هست که در انتظار ماست و شیاطینی هستن که برای اینده ما برنامه ریزی میکنند تا به واسطه آن ازمایش شویم که به آن میگویند خطوات شیطان که به قدم گاه و یا جای پای شبطان ترجمه میشود و همچنین خداوندی هم هست که ملایکی را برای بشارت و راهنمایی ما بر کار و راه درست نازل کرده و ان دسته از ملایک ما را از انجام عمل نادرست باز دارد

ما چنین خدایی داریم که یک چنین ملایکی را برای ما نازل میکند برای دادن بشارت بر راه و عمل ما

بَیْنَ یَدَیْ رصد خانه بسیار مهمی است
أَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

ایه 63 اشاره بر رحمت پروردگار و برنامه ریزی شیطان بر اینده ما دارد

آینده ایی هست که در انتظار ماست و شیاطینی هستن که برای اینده ما برنامه ریزی میکنند تا به واسطه آن ازمایش شویم که به آن میگویند خطوات شیطان که به قدم گاه و یا جای پای شبطان ترجمه میشود و همچنین خداوندی هم هست که ملایکی را برای بشارت و راهنمایی ما بر کار و راه درست نازل کرده و ان دسته از ملایک ما را از انجام عمل نادرست باز دارد

ما چنین خدایی داریم که یک چنین ملایکی را برای ما نازل میکند برای دادن بشارت بر راه و عمل ما

بَیْنَ یَدَیْ رصد خانه بسیار مهمی است
پریسا عنایتی - 1399/04/21

أَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

ایه 63 اشاره بر رحمت پروردگار و برنامه ریزی شیطان بر اینده ما دارد

آینده ایی هست که در انتظار ماست و شیاطینی هستن که برای اینده ما برنامه ریزی میکنند تا به واسطه آن ازمایش شویم که به آن میگویند خطوات شیطان که به قدم گاه و یا جای پای شبطان ترجمه میشود و همچنین خداوندی هم هست که ملایکی را برای بشارت و راهنمایی ما بر کار و راه درست نازل کرده و ان دسته از ملایک ما را از انجام عمل نادرست باز دارد

ما چنین خدایی داریم که یک چنین ملایکی را برای ما نازل میکند برای دادن بشارت بر راه و عمل ما

بَیْنَ یَدَیْ رصد خانه بسیار مهمی است

پریسا عنایتی - 1399/04/21

أَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

آیه 63 اشاره به رحمت پروردگار و برنامه ریزی شیطان که برای آینده ما دارد میکند

آینده ایی هست که در انتظار ماست و شیاطینی هستن که برای آینده ما برنامه ریزی میکنند تا به واسطه آن آزمایش بشویم که به آن میگویند خطوات شیطان که به قدم گاه و یا جای پای شیطان ترجمه میشود و همچنین خداوندی هم هست که ملائکی را برای بشارت و راهنمایی ما بر کار و راه درست نازل کرده است و آن دسته از ملائک ما را از انجام عمل نادرست باز می دارند

ما چنین خدایی داریم که یک چنین ملایکی را برای ما نازل میکند برای دادن بشارت بر راه و عمل ما.بَیْنَ یَدَیْ رصد خانه بسیار مهمی است

بین یدی + شیطان + ملائک + بشارت