آیه 6سوره عنکبوب در مورد جهدو نامه عمل است

تهیه کننده: بیتا سمیعی