سوره طور آیه 45 می فرماید نیمه شب بیدارت می کنند برای نمازشب

تهیه کننده: شکوه  جدیدی


محمدرضا قنبری - 1399/04/16

052049 - MG

وقتی درانتهای آیه 48 فرمود، خدا را شکر کن پس ازاینکه ازخواب بلند شدی کدام تَقوم، تقومی که نیمه شب خوابی و ترا بیدار میکنند که نمازشب بخوانی، خیلی ها ازخواب بلندنمیشوند، خیلی ها را اصلاً بلند نمی کنند، و همینکه تر از خواب بلند کردند وملائک ترا بیدار کردند و تو اراده بخرج دادی وتسلیم پروردگار شدی، بدان که خداوند ترا بلند کرده و ترا از رختخواب کَنده است . در چه زمانی ؟ اِدبَارَ النُجُوم، آن زمان که ستاره ها پائین میروند و سپیده دم، یعنی فجر بالا میآید. میفرماید ؛ فَسَبِح، در آیه قبل نیز فرمود، وَسَبَّح بِحَمدِرَبَّک، آنجا گفت که با سَبَحَ شکر کن. بالاترین سَبَحَ این است که به سجده برویم و 5مرتبه بگوئیم، سُبُوحٌ، قُدوسٌ، رَب المَلائِکَة وَوالروح، این آخرین معرفت است .اگر ترا بیدار کردند، بلند شو، تَقُوم کن و بگو خدایا شکر و پس ازآن به سجده برو و5 مرتبه بگو، سُبُوح، قُدُس رَب المَلائِکَة وَالرُوح .