آیه19سوره سجده : بهشت نازل شدنی است 

تهیه کننده: مهشید امیری
خداوند در این آیه می فرماید:

اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادندبرای آنها جنات ماوا می شود.

بالاترین عمل صالح نماز شب است

( البته اعمال دیگری هم مانند اصلاح عمل، خیر رساندن و خدمت به خلق و .... نیز هست) که بهشت با آن عظمت بر آنها نازل می شود که همان مقام محمود است.

اعمال صالح بالا میروند و بهشت را می سازند و اعمال بد به دور خودمان است و جهنم را میسازد.

بنابراین نکته مهمی که از این آیه استنباط می شود این است که بهشت نازل شدنی است و خوشا به حال کسانی که اعمال صالح انجام میدهند.
خداوند متعال در این آیه می فرماید: اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند برای آنها جنات مأوا می شود. بالاترین عمل صالح نماز شب است البته اعمال دیگری هم مانند اصلاح عمل، خیر رساندن و خدمت به خلق و .... نیز هست که بهشت با آن عظمت بر آنها نازل می شود که همان مقام محمود است.اعمال صالح بالا می روند و بهشت را می سازند و اعمال بد به دور خودمان است و جهنم را می سازد. بنابراین نکته مهمی که از این آیه استنباط می شود این است که بهشت نازل شدنی است و خوشا به حال کسانی که اعمال صالح انجام می دهند.

جنات+عمل صالح+نمازشب+بهشت+جهنم SJ