عواقب فراموشی ذکرالله

تهیه کننده: محمدرضا قنبری
به نام خدا

043037

خداوند در ادامه آیه قبل میفرماید.هر کسی ذکر رحمان را نگوید و احراز کند و وقت برای ذکر خداوند نگذارد. خدا هم همصبحت و هم نشین او را شیطان قرار میدهد .و شیطان را مسلط او قرار میدهد که او را باز دارد از ذکر گفتن و او را مشغول دتیا میکند.که یاد خدا را نکند و او را غافل می کند.و در این آیه میفرماید. شیطان وقتی که باآن هم نشبن ومسلط بر آنها می شود. و او رامشغول می کند و او را باز میدارد تا نتواند بفهمد که راه آخرت چیست؟ و ان شخصی که شیطان قرین او است و همصحبت او می شود.بر او تسلط دارد و او ار مشغول میکند.تا از ذکر خدا غافل شود.این انسان با آن مشغولیت های که شیطان درست میکند و بر او مسلط شده قرین شده است.و انسان فکر میکند هدایت شده است .در جای از قرآن آمده است.آنها فکر میکنند کار های خوبی انجام میدهند در صورتی که این طور نیست.

غفلت از ذکر گفتن AZ