نماز اول وقت

نماز اول وقت ذکر یاذکر رحمان یکی از این پنج مورد است. 1-یعنی یاد لحظه ای خدا باشیم ازاوغافل نباشیم2-نماز اول وقت ذکر رحمانه چرا چون میشه (اقم الصلاه لذکری) 3-ذکر دو باردر روز ذکر رحمان است چرا چون می فرماید (سبح اسمک قبل طلوع شمس قبل غروبها) ۴-قران هر روز که تلاوت می کنی دور خودت زنجیر می بافی و به برکت قران در امانی چهارده معصوم هر روز قران تلاوت می کردند(ص والقران ذی ذکر) ذی یعنی صاحب ذکر یعنی هم قران ذکر است هم قران تلاوت کردن. 5-اسما ی الهی را در خود پیاده کردن خدا رئوف ما هم رئوف باشیم خدا عطوف ما هم عطوف باشیم وقتی این پنج مورد را به کار ببندیم شیطان قرین ما نمی شود