برکت آب

نازل کردیم، از آسمان آبی پُر برکت. آبی که به محض اینکه به زمین داده می شود . برکتش این است که، هر گیاهی روئیده می شود .

کسانیکه کشاورزی می کنند، این را بهتر می دانند، که از این آب، از نظر مادی چه برکتی نازل و حاصل می شود .

کاشتن هر چیزی مانند گندم، گل، درخت این برکت در آن مستتر است .

( مَاءً مُبَارَکًا ) این از مبارک بودن آب است .

( فَأَنْبَتْنَا ) می رویاند و رویانیده می شود،

(جَنَّاتٍ ) از آن باغها

( وَحَبَّ ) و هر دانه ای

(الْحَصِیدِ ) که آنرا درو می کنند. مثل گندم