چشم بصیرت

سوره ق‌_ آیه 22

می فرماید تو در غفلت بودی، پس پرده رابرداشتیم

کَشَفْناَ = انداختیم، برداشتیم

غطاءَ= پرده

غِشاوَْ=پرده

گر چه هر دو کلمه به ظاهردارای یک معنا ست اما غِطاءَ معنای عمیق تری دارد،

غطاءَ خیلی کلی تر چشم، گوش، فکر، احساس و غیره را پوشش می دهد،

در سوره بقره هم خداوند فرموده: پرده کشیده شده بر گوش و چشم. اما در اینجا منظور هم چشم ظاهر است و هم چشم باطن.

چون چیزهایی هست که با چشم ظاهر مشاهده نمی شود و نیاز به چشم باطن دارد،

خداوند می‌فرماید: چون چشمت باز شدو چشم بصیرت پیدا کردی / همان چشمی که بسیار تیز بین و حقیقت نگر است،

چیزهایی را مشاهده می کنی که هرگز در زندگی عادی قابل مشاهده نبوده و نیست.