درخفاگناه نکن

تهیه کننده: محمدرضا قنبری
050033

در آیه 31 سوره ق

خداوند میفرماید:اُزلِفَتِ الجَنَّهُ میکینم برای متقین

در آیه 32 سوره ق

میفرماید:اُزلِفَتِ الجَنَّهُ میکنیم برای کسی که اُنِیب بکند

میفرماید کسی که حفیظ باشد مراقبه کندو مواظب خودش باشد دین و ایمان واُنیب خودرا حفظ کند.

در آیه 33 سوره ق

میفرماید اُزلِفَتِ الجَنَّهُ را به کسی میدهم که در خفا و پنهان گناه نکند.

خَشِی بمعنای ترس نیست .عظمت پروردگار را گویند.ترس از اینکه در جوار عظمت پروردگار نباشی و نافرمانی کنی.

بیایید به سوی پروردگار بایک قلب اُنیب

میفرماید حالا خودت که میایی بافکر و زبان من نمیخواهم با قلب مُنیب بیا پیش من بااینکه قلبت رجوع کرده باشد وجَلدِ من باشی.

این بازگشت چیزی جز عشق به پروردگار نیست ان شاءالله در خودمان پیدا و پیاده کنیم

و لحظه لحظه این اُمیل را به خدا عرضه کنیم

با قلبی خوب با تمام وجود از ته دل.

وقتی اینجور عمل کنیم تظاهر به ثواب نکرده ایم

بدترین کار تظاهر به ثواب وتظاهر به عدم گناه است