ملکوت اشیاء

تهیه کننده: مریم هدایت
سوره یس آیه 83

فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء والیه تر جعون

سبحان کسی که دست اوملکوت کل شیء است .هر جسمی وهر موجودی وهر چیزی یک ملکوتی دارد .

ملکوت یعنی ملائکی در عالم ملکوت کار گزارند و کاری را انجام میدهندواین کار گزاری عالم بدست پرورگار است .

تعظیم وتکریم برای کسی بدست او است وملکوت کاری را انجام میدهد

همه اجسام ملکوت دارند وملکوت کاری را انجام میدهد

کن فیکونی هم توسط ملکوت است

انا خلقنا وانا رزقنا، انا ملکوت خداوند است وبدست اوست

ملکوت آنهاملائکی هستند که کاری را به آن شیء انجام میدهند برمیگردند پیش ما وگزارش میکنند که این کار را ما کردیم پس بهتر است کار را به خدا واگذاریم

وخدا را در زندگی وکیل قرار دهیم