فرق مؤمن واسلام

تهیه کننده: ربابه مردانی
سوره حجرات آیه 14

خداوند در این آیه فرق اسلام با مومن را بیان میکند .

اعراب گفتند آمنا ما ایمان آوردیم .خداوند میفرماید شما ایمان نیاوردیدنگویید ایمان آوردیم بگویید اسلام آوردیم یعنی تسلیم شدیم

کسی تسلیم میشود تسلیم به اتفاق لحظه تسلیم به رسول الله تسلیم به دین اسلام تسلیم به دین فطری .

خداوند میفرماید ابراهیم اولین مسلمان بودکه اسلام آورد یعنی تسلیم شد

ایمان یعنی امنه وصل شدن دل یا قلب یا

چاکراه چهار درون به بیرون به تجلیات الهی که خدا ما را احاطه کرده با نور خودشوکارما اجازه نمی دهدبه درون راه پیدا کند که میشود ایمان

وقتی برکه اقیانوس وصل شد امنه صورت میگیرد مومنه است

هرکسی حرفش را بشنود مومن است ودر مقام امنه از کوره در نمیرود عصبانی نمی شود خشم در او نفوذ نمیکند اتفاق تسلیم میشود این تسلیم قلبی است

واین امنه نور الهی درون به بیرون وصل میشوداقیانوس آرام میشود و تلاطم ندارد

چون توسط نور الهی به قلبش وصل شده وایمان یک نوع وصال است یا گرویدن درون به بیرون است واگر اطاعت کنید از الله ورسولش خداوند کم نمیگذاردبرای شما چرا؟ چون وصل شدید واین دریا اقیانوس است که کم نمی گذارداز اعمال شما چون خدا غفور ورحیم است .