ثقل ذکر

کسانی که ذکر می گویند حتما بایدکم کم زمان ذکر گفتن خود را بالا ببرند زیرا ذکر ثقل بالایی دارد .