خداوند رزاق و صاحب قوه و نیرومند است کافیست که بندگیش را بکنید

تهیه کننده: زهرا فکور