ولذکرالله اکبر

تهیه کننده: بیتا سمیعی
ذکر خدا اکبر است

فرموده من را بخوانید تا استجابت کنم

او را بخوانیم تا مستجاب الدعوه شویم

کلیدش یجیب الدعوه اذا دعاست

کلید استجابت دعا در این است که اول خداوند استجابت میکند و سپس ما دعا میکنیم

به قولی

تا که از جانب معشوق نباشد کششی

کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسداول خداوند اجابت میکند و سپس ما او را میخوانیم

پس اگر توفیق عبادت و دعا یافتیم ، نگران استجابت آن نباشیم

عجب خدای مهربانی داریم

یا سمیع یا بصیر
چرا ذکر اکبراست ؛برای اینکه پروردگار می فرمایدفاذکرونی اذکرکم یاد کنید مرا تا یادکنم شمارا ویا درجایی دیگه می فرماید ادعونی استجب لکم مرا بخوانید تا اجابت کنم اگر انسان مستجاب الدعوت بشود خیلی می تواند کمک حال دیگران بشود برای حل مشکلات و گرفتاری انها چه بسا گرفتاریهایی که حتی با پول حل نمی شودچگونه انسان می تواند مستجاب الدعوت بشه کلید ان یجیب الدعوت اذدعا (نه در امن یجیب مضطر اذدعاست هرچند خواندن ان ثواب دارد و خیلی جاها گفته می شود اگر چند بار بخوانید دعاهیتان مستجاب میشه) یعنی اول خدا استجابت می کندبعد ما دعا میکنیم.