با زبان دل مرتب خدا را صدا بزنیم

تهیه کننده: بیتا سمیعی
ذکر با زبان دل

اینجاذکر خیلی مهم است.

ذکر هم یاد خدا وهم ذکر خداست.

بردن نامش است هر دو.

بنابراین ما بخاطر اینکه این عشق به خداوند را کم نگذاریم.پیشنهاد میکنم با توجه به سخن مولانا که فرمود:ما دو زبان داریم .

بیائیم با زبان دل مرتب خدا را صدا بزنیم.بدون زبان ظاهری.

با زبان دل از درون عادت کنیم مرتب خدا را با اسامییش یاد کنیم.

الحَیُّ القَیُّومُ، وَاَتوبُ اِلیهِ، اَستَغفُرالِلَّه، ...

هرچه دوست دارید .هر چه به زبان شما میآید.

این باعث میشود که انسان در اوقات خواب هم ذکر بگوید.

اونجا تازه کلید باز میشه که از خواب بیدار میشه درحالیکه میگوید :الحَیُّ القَیُّوم، ذَالجَلالِ وَالاِکرام،

یا رَحمَن یا رَحِیم یاکریِم یامُقِیم

این زمانی جاری میشود که با زبان دل بگوئیم.

با زبان دل خدا را یاد کنیم .با زبان دل ذکر بگوئیم.

زمانی که کار داریم .در حال رانندگی هستیم. راه میرویم.در هر حالی که هستیم از درون خود سعی کنیم ذکر گویا شود.

و چقدر قشنگ است که موقع خواب وازخواب بیدار شدن مرتب ذکربر لب ما جاری باشد تا اینکه در عالم خواب ببینیم داریم ذکر میگوئیم

ان شاءالله.