برای نماز شب تقوم کن یعنی کنده شدن از رختخواب و بگو خدایا شکر

تهیه کننده: هما وکیلی