حرف با عمل باید یکسان باشد چه بسا که باید عمل بیشتر از حرف باشد

تهیه کننده: ربابه مردانی
سوره صف آیه 3 حرف وعمل

کبُر مقتاً عندالله اَن تَقولوا مالا تفعلون

پرورگار در این آیه میفرماید:

درواقع خشم بزرگی است برای من مقتاً یعنی خشم وناراحتی وغضب

کبُر یعنی غضب، غضب خیلی بزرگ نزد خدا

اینکه بگویی عمل نکنی، اینکه قول بدهی وفا نکنی .

درواقع حرفت با عملت فرق کند انسان باید عملش بیشتر از حرفش باشد اینقدر مهم است .

کبر مقتا عندالله میگویی ولی عمل نمیکنی

سوره بقره آیه 40 همین مورد را اشاره میکند

تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب وتامرون الناس بالبر

آیا مردم را به نیکی دعوت میکنی ونفس خودت را فراموش میکنی ؟

بنا براین عملت باید بر حرفت سبقت بگیرد نه حرفت بر عملت .هر چه کمتر حرف بزنی بهتر است چون 90 گناه ازهمین زبان بر می آید .

سکوت + سکوت + عمل