مزمل کسی است که اهل قرآن، نماز و ذکر است اندک زمانی از شب برای ذکر برخیزید

تهیه کننده: بیتا سمیعی