این آیات ویژگی متقین را بیان می دارد

تهیه کننده: حمیدرضا امیری