با ذکر کثیرخود را در اختیار خداوند قرار میدهیم  و غوطه ور میشویم. 

تهیه کننده: شکوه  جدیدی