تغییر وصیت بعد از مرگ

تهیه کننده: بیتا سمیعی
841 - سوره بقره آیه 181

در تایید آیه 178 پروردگار یکی از پنجاه صفت متقین را توصیف نموده است و آن واجب بودن وصیت برای هر کس می باشد و میفرماید: برای وصیت کردن کافی نیست که فقط مخفیانه نوشته و گذاشته شود، بلکه حتما باید چندین نفر آن را بشنوند. چنانچه اگر کسی و کسانی پس از شنیدن وصیت آن را تغییر دهند و عوض نمایند، گناهکار محسوب شده و باید بدانند که خداوند سمیع و علیم است، به این معنا که هم شنیده است و هم میداند که چه کسی وصیت را تغییر داده است .

این خدا را باید در خودمان پیدا کنیم و از خداوند آن قدر جدا نباشیم که دست به چنین کارهایی بزنیم.کلمات کلیدی: متقین – وصیت – تغییر وصیت – سمیع بودن پروردگار