به چله بنشینید تا گناهان شما مورد عفو قرارگیرد.

 

تهیه کننده: نسرین طاهری
هیچ چله ای نیست که در آن عفو نباشد.

حضرت موسی هم که در ظاهر خطایی کرده بود با خداوند چله گرفت و بخشیده شد.

چله نشینی برای انسان خیلی مهم است. چله نشینی یک اتصال امر و وصال است که در آن عفو پروردگار صورت می‌گیرد.

بزرگان ما چله نشینی را باب کردنند و خودشان همیشه چله میگرفتند.

در چله نشینی ملائک می آیند و زمام امور انسان را برعهده میگیرنند. عفو پروردگار هم در آن مستتر است.

می فرماید ما عفو کردیم موسی را بعد از چله پس شما هم چله بگیرید تا عفو شوید، بعد از آنست که میدانید خدا را شکر کنید.

تمام مشکلات بشر هم بر سر بخشش و عفو میباشد پس باید مرتبأ از خداوند طلب عفو کرد.

“ استغفرالله ربی و اتوب و إلیه”