خداوند در این آیه به آفرینش چیزهای مختلف اشاره می کند