خداوند در این آیه به محاط بودن خویش بر همه عالم اشاره دارد

تهیه کننده: ربابه مردانی