به افراد متقی خداوند رضوان را می دهد 

تهیه کننده: دل آرام سروری