کسی که گناهی کسب کند اورا احاطه میکند و چه کاسبی بدی است

تهیه کننده: بیتا سمیعی