شکرایزدنعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند

تهیه کننده: محمدرضا قنبری
خداوند متعال می فرماید: خداوند عذاب نمی کند شما را اگر شُکر کنید و ایمان بیاورید، خداوند شاکر و علیم است، خداوند کسی را عذاب نمی کند ما با فعل و کارهای بد دور خود دیوار می کشیم و جدا می شویم از رحمت الهی، در این آیه به وضوح می فرماید خداوند کسی را عذاب نمی کند.این اعمال و رفتار گناه آلود ما هست که باعث عذاب خودمان می شود، جهنم را خودمان با کارمای اطرافمان درست می کنیم .خداوند خودش هم شاکر و هم علیم می باشد هم شُکر پذیر است و هم شُکرگزار است و هم دانا به کسی است که شکر می کند. چرا در اینجا شُکر را آورده است، چون شُکر در مقابل کُفر است شکر ایزد نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند، شکر متضاد کُفر است پس غذاب چیست، خداوند که عذاب نمی کند.عذاب برای کَفَرَ می باشد کُفر آن دیواری است که ما با گناه دورمان ایجاد کرده ایم، سیئة ای که احاطة شده و دورمان قرار گرفته است، جهنم همان گناهی است که در اطرافمان می باشد و به قُودِ ناس تبدیل شده است، یعنی سوزاننده جهنم همین کار ما است پس توبه کنیم و اصلاح عمل کنیم و دیگر به گناه بازنگردیم.

عذاب+شُکر+علیم+رحمت+کارما+کُفر+توبه SJ