اگر به شما تحیت و سلامی کردند شما جواب آنرا بهتر بدهید