حکمت از حکم می آید یعنی ملائک کاری را انجام می دهند