چه بسا از چیزی کراهیت دارید لکن خداوند در آن خیری قرار داده است

تهیه کننده: دل آرام سروری